Menu biuletynu

Archiwum
Wyszukiwarka
Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria

Autor

Źródło

 
Biuletyn BDO Rewizja Finansowa nr 2 (18) 2015

Od Redakcji

Szanowni Państwo!

Jest to osiemnaste, marcowo-kwietniowe wydanie biuletynu BDO Rewizja Finansowa.
Komisja Nadzoru Finansowego przeanalizowała w 2014 r. 213 rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych 109 emitentów, w tym 71 skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2013. Jak wynika z opublikowanego w lutym br. raportu KNF, w odniesieniu do sprawozdań za rok obrotowy 2013 opinie o badanych sprawozdaniach finansowych 24 emitentów zawierały zastrzeżenia, zaś w przypadku 14 emitentów miała miejsce odmowa wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do badania.

W tej analizie wskazano najczęściej występujące niezgodności z obowiązującymi regulacjami
raportowania finansowego, zwłaszcza z MSSF. Poprawa jakości sprawozdań potrzebna jest, w ocenie KNF, szczególnie w obszarach dotyczących instrumentów finansowych i związanego z nimi ryzyka, konsolidacji i połączeń, utraty wartości aktywów niefinansowych, kontynuacji działalności oraz wartości godziwej. W opinii KNF sprawozdanie finansowe emitenta nie może zostać uznane za kompletne, jeśli brakuje w nim istotnych ujawnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Komisja zauważa też, że warunki ekonomiczne, w jakich obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa, mogą zwiększać ryzyko pominięcia, niekompletności lub nierzetelności sprawozdań finansowych emitentów. Powinni oni, wg autorów raportu, dokładać wszelkich starań, aby udostępnić biegłemu rewidentowi księgi rachunkowe oraz dokumenty, a także udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń umożliwiających mu zastosowanie odpowiednich procedur badania i uzyskanie wystarczających dowodów, nieodzownych do wyrażenia opinii o sprawozdaniu lub wydania raportu z przeglądu sprawozdania.

W tym wydaniu biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą:

Zapraszam do lektury i bezpłatnej subskrypcji biuletynu!
Redaktor prowadzący
Sławomir WachReklama

Wszelkie prawa zastrzeżone © BDO Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.